Villkor

Allmänna villkor

1. Tillämplighet

Nedanstående villkor (Villkoren) gäller för besökare (Besökare) av webbplatsen familyyoga.se (Webbplatsen) samt den som tecknar medlemskap (Användare) för använd­ning av tjänsten (Tjänsten).

Med Besökare avses alla personer som besöker Webbplatsen. Villkor riktade till Användare gäller enbart Användare. Villkor riktade till Besökare gäller både An­vändare och Besökare.

Genom att besöka Webbplatsen accepterar Besökare Villkoren. Villkoren kan komma att änd­ras utan att särskilt meddelande därom skickas till Besökare. Det är Besökares skyl­dig­het att hålla sig informerad om vilka villkor som gäller vid var tid.

Webbplatsen tillhandahålls av Family Yoga Sweden AB, org.nr 556979-3226, Väderkvarnsvägen 33, 134 41 Gustavsberg (Family Yoga).

 

2. Webbplatsen

2.1. Tjänsten

Webbplatsen tillhandahåller information och utbildning inom hälsa och yoga. För Användare tillhandahålls ett användarkonto i vilket Användaren får åtkomst till inspel­ningar av instruk­törsledda yogaklasser. Samtliga träningsklasser är utförda av licensierade yo­gainstruktörer. Överföring sker löpande från Family Yoga:s server till Användarens dator, och därmed äger ingen lagring rum för Användaren.  Tjänsten riktar sig till privatpersoner för privat bruk. 

2.2. Upplåtelse

För att Besökare ska få tillgång till tjänsten krävs att Besökaren ansöker om åtkomst till denna. Ansökan görs via Webbplatsen. I ansökan anger Besökaren kontaktuppgifter samt godkänner Villkoren. Beroende på om användaren ansöker om prövotid (se p.2.3) eller betalande medlemskap (se p.3) anger besökaren eventuellt även kortuppgifter. Personuppgifter lagras i enlighet med vad som anges i p.2.8 i Villkoren. Då registrering skett på Webbplatsen skapas ett använ­darkonto och Användare kan per omgående börja nyttja tjänsten.

Minimiålder för upplåtelse av tjänsten är arton (18) år. För att minderåriga ska skapa ett använ­dar­konto krävs målsmans godkännande.

2.3. Prövotid

Användare har möjlighet, att under en period om tre (3) dagar, nyttja tjänsten kostnads­fritt. En förutsättning för att nyttja tjänsten är att Besökare registrerar sig som Användare en­ligt p. 2.2 i Villkoren och i samband med detta ansöker om att få pröva tjänsten gratis. För fortsatt tillgång till tjänsten, efter prövotidens utgång, krävs att användaren registrerar sig för ett betalande medlemskap enligt p.3 i Villkoren.

2.4 Tillgänglighet

Webbplatsen och tjänsten är tillgänglig via internet alla dagar, 24 timmar om dygnet. Family Yoga förbehåller sig rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ned Webbplatsen eller del av Webbplatsen för en begränsad tid. Family Yoga ansvarar inte för eventuella strömav­brott/nätverksfel eller liknande som påverkar tillgängligheten till Webbplatsen samt tjänsten men som ligger utom Family Yogas kontroll.

2.5 Kommunikationshastighet

Kommunikationshastigheten mellan Be­sökare och Family Yogas server beror dels på Be­söka­rens val av system för dataöverföring, dels på trafik­volym. Family Yoga kan därför inte garan­tera viss kommunikationshastighet. Eventuella störningar av tillgänglig­het till webbplatsen kan förekomma på grund av internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller underhåll av tjänsten.

2.6 Support

Besökare kan kontakta Family Yoga direkt genom skriftligt meddelande på Webbplatsen, via mejl till kundservice@familyyoga.se, eller per telefon 08-28 42 12. Family Yoga tillhandahåller teknisk support avseende allmän funktionalitet och registrering av konto.

2.7 Överlåtelseförbud

Besökare äger inte rätt att överlåta, pantsätta eller på liknande sätt vidareförmedla de rättig­heter och skyldigheter som framgår av Villkoren utan Family Yogas (den andra partens) skriftliga medgivande.

2.8 Personuppgifter

Vid Besökarens registrering av personuppgifter godkänner Besökaren att Family Yoga äger rätt att sända information till Besökaren. Family Yoga lagrar med automatisk databehand­ling samt­liga ifyllda uppgifter i en databas. Användare accepterar att Family Yoga registre­rar medlems namn och e-postadress i sin databank för att möjliggöra, säkerställa och utveckla hanteringen och tjänsten. Uppgifter registrerade hos Family Yoga får hållas lagrade t.o.m. fem (5) år efter uppsägning av tjänsten.

 

3. Betalning

Avgift för tjänsten ska erläggas till Family Yoga genom betalningslösning Braintree, kortbetalning. Betalning sker i förskott med ett belopp om 119 kronor inklusive moms per månad. Genom registrering av kontouppgifter och Användarens första betalning förbinder sig Användaren till ett löpande abonnemang av tjänsten. En auto­matisk överföring sker månatligen från och med det datum som Användaren tecknat abonnemanget och från det kontonummer som Användaren registrerat.

Vid utebliven betalning äger Family Yoga rätt att inaktivera tillgången till tjänsten till dess betalning ägt rum. Vid betalning görs tre försök med två dagars mellanrum att debitera kontokortet. Om betalning inte sker vid det tredje försöket kommer Family Yoga kontakta Användaren via email.

 

4. Uppsägning

För det fall Användare önskar avsluta tjänsten ska detta meddelas till Family Yoga senast tre (3) dagar innan betalning dras från Användarens konto. Användaren säger upp abonnemanget genom att anmäla detta via An­vända­rens användarkonto på Webbplatsen.

Vid uppsägning av abonnemanget äger Användaren inte rätt till återbetalning av redan erlagd månadskostnad. Användaren äger dock nyttja tjänsten under resterande del av abonnemangsperioden.

 

5. Ansvarsbegränsningar 

5.1 Hälsotillstånd

Family Yoga ansvarar inte för de skador Användaren ådragit sig på grund av nyttjande av de tjänster som tillhandahålls och utövande av de övningar som presenteras. All träning sker på Besökarens risk. Besökare ansvarar själva för eventuella skador som dessa ådrar sig på grund av nyttjande av tjänsten eller den information Family Yoga tillhandahåller. Family Yoga är inte heller skyldigt att ersätta eventuell skada som uppstår till följd av felaktiga och/eller inaktuell information som tillhandahållits Besökaren.

5.2 Force Majeure

Family Yoga ansvarar inte för skada som beror av lagbud, myndighets åtgärd, krigshän­delse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Family Yoga självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Family Yoga är inte heller ansvarig för skada som föror­sakats av brand, naturkatastrof, brott, eller har sin grund i handling där medlem givit Family Yoga felaktig eller vilseledande information; ej heller för sent ankomna eller uteblivna brev som skickats till eller från Family Yoga. Family Yoga är inte heller ansvarig att i andra fall ersätta skada som upp­kommer av vad tredje man kan orsaka, om Family Yoga varit normalt aktsam.

5.3 Beloppsbegränsning

För det fall Family Yoga skulle anses skyldig att ersätta skada enligt gällande lag, skall sådan ersättning aldrig omfatta indirekta skador samt vara begränsad till ett belopp motsvarande av­giften för en avtalsperiod per medlem.

5.4 Skadlig kod

Family Yoga är inte skadeståndsskyldiga för några direkta eller indirekta skador till förlust, förlorad eller skadad data eller kod.

 

6. Immaterialrättsligt skydd

6.1 Upphovsrättsligt skydd

Allt innehåll och material på Webbplatsen liksom bakomliggande designmaterial och program­varor, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Informationen har härtill upphovsrättsligt skydd såsom databas enligt samma lag. Det är förbjudet att göra kopior - oavsett med vilken teknik det sker - av hela eller delar av innehållet på Webbplatsen. Det är också förbjudet att göra hela eller delar av inne­hållet på Webbplatsen tillgängligt för allmän­heten genom användning av Internet eller på annat sätt. Innehållet på hemsidan får endast användas för privat bruk.

6.2 Länkning

Vid länkning till Webbplatsen ska Webbplatsen alltid öppnas i ett nytt fönster. Innehållet på Webbplatsen får aldrig utan Family Yogas föregående medgivande presenteras inom ra­men för en annan webbplats. Det är inte tillåtet att länka på ett sådant sätt att webbplatsens innehåll ris­kerar att förvanskas eller missförstås.

 

7. Reklamation

Family Yoga strävar efter att ha nöjda Be­sökare och rekommenderar därför Besökare att vända sig direkt till Family Yoga:s, kundservice på telefonnummer 08-28 42 12 med eventuella synpunkter, klagomål eller reklamationer på tjäns­ten. Om Be­sökare inte anser att sig ha fått tillräcklig respons från Family Yoga AB hän­visas privatpersoner till Allmänna Re­klama­tions­nämnden, BOX 174 101 23 Stockholm. Besökare kan även få sitt ärende prövat i allmän domstol.